Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky > Pro studenty > Stipendia kraje

Stipendia kraje

Královéhradecký kraj poskytuje jako motivační podporu ke studiu oborů 28-52-H/01 Chemik (ŠVP Gumař-plastikář) a 31-57-H/01 Výrobce textílií studentům těchto oborů finanční podporu (stipendia) podle níže uvedených pravidel.

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS

Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

o poskytování stipendií žáků oboru Chemik (ŠVP Gumař-plastikář) a Výrobce textilií

Předpis je vydán na základě Metodického pokynu pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem ve školním roce 2016/2017 a stanovuje zásady poskytování této podpory žákům Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky. 

1. Finanční podpora je vyplácena z rozpočtu Královéhradeckého kraje jako forma motivace ke studiu vybraných oborů.

2. Žákům je vždy ve 2. dekádě měsíce následujícího vypláceno:

    1. ročník:   300,-- Kč měsíčně,

    2. ročník:   400,-- Kč měsíčně,

    3. ročník:   500,-- Kč měsíčně.

3. Kromě měsíční podpory je žákovi v měsíci červnu vyplaceno:

    1. ročník:  za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-- Kč,

                     za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově     500,-- Kč.

    2. ročník:  za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-- Kč,

                     za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-- Kč.
    3. ročník:  za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-- Kč,

                     za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-- Kč.
4. Měsíční finanční podpora žákovi náleží, nebude-li mít v příslušném období školního roku neomluvenou absenci, nebude potrestán kázeňským opatřením nebo sníženou známkou z chování. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil příslušný ročník studia.
5. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin, po dobu přerušení studia a žákům 3. ročníku za měsíc červen.

6. Opakuje-li žák ročník, v němž již finanční podporu obdržel, nemá na ni opětovně nárok. V případě, že žák opakuje ročník a žádnou finanční podporu v předchozím školním roce neobdržel, má na ni v případě dodržení všech podmínek nárok.

7. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na takto podporovaný obor, má při dodržení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu.

8. Vyplacení finanční podpory je vždy potvrzeno žákovým podpisem.

 

Červený Kostelec 31. srpna 2016

 

Ing. Marek Špelda, Ph.D.  

ředitel

corner