Úvodní strana > O škole > Historie školy

Historie školy

Střední škola v Červeném Kostelci je jedním z nejmodernějších školských zařízení Královéhradeckého kraje. Nová bezbariérová budova v centru města předurčuje pro moderní výuku hodnou jednadvacátého století. Vyznačuje se prostornými moderně zařízenými odbornými učebnami s moderním vybavením jako jsou odborné učebny pro výuku informatiky, jazyků, audiovizuální učebna a sál využívaný i k módním přehlídkám.

Škola má vlastní domov mládeže, kuchyň a sportovní hřiště s umělým povrchem. Ke sportovním aktivitám dále využívá městskou sokolovnu a sportovní halu.

Díky vzdělávacím kvalitám a materiálnímu zajištění se škola stala v rámci Královéhradeckého kraje jediným zařízením se specializací na výuku oděvních studijních a učebních oborů. Škola obdržela od Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu zlatý diplom za vzdělávací kvality.

Dalšími okruhy výuky jsou obory podnikatelsko ekonomické. Jedná se o čtyřletý obor Ekonomika a podnikání a od něho odvozenou maturitní nástavbu Podnikání v denní i dálkové formě studia pro absolventy tříletých oborů s výučním listem. Nově je též otevřen obor Veřejnosprávní činnost.

 

Červený Kostelec a střední škola oděvní k sobě nyní již nerozlučně patří.
Město získalo za první republiky přízvisko „město milionářů“. Bohatství nabylo z výroby bavlněného textilu a z jeho obchodování. Bylo zde velké množství malých fabriček a v každém druhém stavení alespoň jeden tkalcovský stav, a zasilatelství, těch zde bylo nepočítaně.
1. července 1955 byl založen Textilní podnik Červený Kostelec, zpracovatel textilních materiálů. Ten později k 1. 9. 1959 založil učňovské středisko pro textilní podniky celého Východočeského kraje. Učili se zde žáci asi pro 20 podniků od PLEASu Havlíčkův Brod až po TVORBU Jičín. Střední odborné učiliště jako instituce bylo zřízeno usnesením rady VčKNV ke dni 6. 5. 1981.
Po sametové revoluci k 1. 11. 1990 bylo SOU vyčleněno z dosavadní struktury již skomírajícího Textilního podniku Červený Kostelec, a k témuž datu jej Ministerstvo vnitra ČR zřídilo jako samostatnou organizaci Střední odborné učiliště Červený Kostelec. V průběhu několika let škola musela měnit zřizovatele. V roce 1992 to bylo Ministerstvo hospodářství České republiky. V roce 1996 přešla zřizovatelská funkce na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a naposled v roce 2001 se stal zřizovatelem naší školy Královéhradecký kraj. Rokem 2002 nám vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nové zařazení do sítě škol s názvem školy Střední průmyslová škola oděvní. S účinností od 1. září 2008 do dnes je náš název dle zápisu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky.

Škola neměla své vlastní prostory. Jejich získání byl prvořadý úkol od nabytí právní subjektivity. Byla to jedna z nejdůležitějších podmínek zdárného rozvoje školy.

  1. V roce 1990 končila smlouva na pronájem prostor teoretické výuky v ČKD Hronov. Do Hronova jsme dosud přepravovali žáky každý den na naše náklady dvěma autobusy. Po pečlivém zvážení všech okolností jsme přestěhovali teoretický úsek do tehdy uvolněných prostor hornického SOU v Malých Svatoňovicích.
  2. Následkem skončení činnosti provozovny pneuservisu ve Lhotě u Červeného Kostelce došlo ke zvýšení nákladů na vytápění mazutem prostor domova mládeže a odborného výcviku. Bylo nezbytné zajistit jiný zdroj vytápění. V roce 1992 jsme postavili plynovou kotelnu pro vytápění domova mládeže a prostor odborného výcviku.
  3. Po dvouletém soudním projednávání jsme museli navrátit restituentům prostory odborného výcviku. Ve vlastnictví nám zůstala kuchyň a domov mládeže.
  4. V roce 1993 se nám podařilo koupit objekt v Červeném Kostelci v ulici Manželů Burdychových, získat finance a rekonstruovat budovy na vlastní školu. Výuka zde byla zahájena 1. září 1995.
  5. Pro naše krejčovské obory jsme vybavili školu speciálními prosvětlovacími stoly pro kreslení a konstrukci střihů a učebnou výpočetní techniky. Od té doby využíváme počítačového pracoviště Investronica na zpracování návrhů oděvů.
  6. Zvláštní škola v Červeném Kostelci se nacházela stejně jako náš odborný výcvik v prostorách, které byly vráceny restituentům. Smlouvy o nuceném pronájmu měly platnost do roku 2001. Na základě dohody se Školským úřadem v Náchodě o převodu budovy naší školy Zvláštní škole v Červeném Kostelci a o sdružení prostředků z MŠMT ČR a z MH ČR, mohlo být započato jednání o výstavbě dílen a učeben krejčovské školy Červený Kostelec. Po téměř tříletých jednáních a přípravě byla 20. března 1997 podepsána smlouva o výstavbě. Budova byla dokončena k 1.9.1999.
  7. Ke stejnému datu jsme realizovali rekonstrukci kuchyně ve Lhotě a její propojení s domovem mládeže.
  8. Díky upevněné pozici krejčovské školy mohlo Město sdružit prostředky s MŠMT na opravu a rekonstrukci sokolovny v Červeném Kostelci. Sokolovna slouží pro výuku tělesné výchovy naší školy a žáků základní školy. Zapůjčení prostor a veškerého tělovýchovného zařízení je od města pro naši školu bezplatné.
  9. V roce 2003 došlo dle hygienických předpisů k rekonstrukci sociálního zařízení domova mládeže.
  10. Po desetiletích různých úvah o rekonstrukci sokolského hřiště se podařilo Městu získat v roce 2007 finance přes grant Královéhradeckého kraje. Sokolské hřiště bylo převedeno do majetku školy a pak byly Královéhradeckým krajem uvolněny naší škole finance na umělý povrch, oplocení a osvětlení hřiště.

Od roku 1990 jsme šli vždy za naplněním dlouholeté koncepce a dovedli jsme většinou najít podporu našich zřizovatelů i představitelů města Červeného Kostelce.

corner